Så påverkar EU havet

06 juni, 2024

Cirka 80 procent av nationell miljölagstiftning för EU:s medlemsstater påverkas av beslut av EU. Det stundande Europaparlamentsvalet sker vart femte år. Men utslaget i valet kan få långsiktiga konsekvenser för havets hälsa, bortom den femåriga mandatperioden.

Europeiska parlamentet i Bryssel. Foto: Envato

Här är några av de frågor om havet som EU har stort inflytande på:

Skydd av havet och dess invånare

Europaparlamentet spelar en nyckelroll i att stifta lagar som påverkar bevarandet av marina ekosystem. EU har lagar och policyer för att skydda havet. Deras Marine Strategy Framework Directive och Natura 2000-nätverk är viktiga för detta.

Art- och habitatdirektivet skyddar biologisk mångfald genom att bevara naturliga livsmiljöer och vilda djur och växter. Genom att skydda havet så skyddar man även ekosystemtjänster som turism, kustskydd och fiske.

Plast i havet

Raja Ampat Indonesien. Foto: Tobias Dahlin

En vanlig förorening i haven idag är plast. I våra hav flyter det mer än runt 150 miljoner ton plast och det ökar med 5 till 13 miljoner ton varje år. Beräkningar visar att 80–85 procent av det marina skräpet i EU består av plast. Av detta är 50 procent produkter för engångsbruk och 27 procent fiskerelaterade föremål.

EU har satt upp mål för att all plastförpackning ska vara återvinningsbar eller återanvändbar till 2030. De har även infört förbud mot vissa engångsprodukter och krav på minskad användning av annan engångsplast. För att uppnå god miljöstatus ska medlemsländer minska plastavfall i havet.

Fiske

Fiskebåtar i hamnen i Lauwersoog, Nederländerna. Foto: Envato

Fiske påverkar havet genom att minska bestånden av kommersiellt viktiga arter, vilket kan leda till obalanser i marina ekosystem och förändra näringsvävar, samt att bottentrålning skadar havsbottnens habitat och påverkar både bottenlevande arter och den biologiska mångfalden negativt.

EU:s gemensamma fiskeripolitik har som mål att förvalta fiskeresurserna hållbart, både ekonomiskt och miljömässigt. Fiskeriutskottet inom EU-parlamentet granskar lagförslag från EU-kommissionen innan de går till omröstning i parlamentet. Det internationella havsforskningsrådet (ICES) ger rekommendationer om hållbara fiskekvoter baserade på beståndsbedömningar för att informera beslutsfattarna. En flerårig förvaltningsplan innehåller regler som “5-procentsregeln”, som säkerställer att fångstkvoter fastställs på ett sätt som minimerar risken för att bestånden faller under kritiska nivåer. Trots detta sattes 2024 års fiskekvoter över de hållbara nivåer enligt forskare från ICES.

Koldioxidutsläpp

Foto: Envato

Havet reglerar en stor del av klimatet på jorden genom att ta upp mer än 90 procent av överskottsvärmen och mellan 20 och 30 procent av koldioxidutsläppen, enligt den Internationella klimatpanelen (IPCC). På grund av klimatförändringar blir havet allt varmare, vilket påverkar hela ekosystemet och gör det svårare för haven att ta upp koldioxid, vilket kan förvärra klimatförändringarna ytterligare.

För att ta itu med klimatförändringarna har Europaparlamentet har antagit en europeisk klimatlag. Det innebär att EU ska bli klimatneutralt senast 2050, och ett mål att till år 2030 minska nettoutläppen med minst 55 procent jämfört med år 1990. Båda målen är rättsligt bindande.

EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS) har som mål att minska industrins koldioxidutsläpp genom att kräva tillstånd från företagen för varje ton koldioxid som de släpper ut. ETS är världens största koldioxidmarknad och reglerar cirka 40 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser.

Utsläpp av näringsämnen och kemikalier

Alger i vattnet. Foto: Envato

Utsläpp av kemikalier och näringsämnen i havet kan skada marina ekosystem, hota biologisk mångfald, leda till döda zoner med syrebrist och påverka människors hälsa genom förorenad fisk och förvärrade klimatförändringar. Effekten av många kemikalier på havets hälsa är fortfarande okänd.

EU:s vatten- och havsmiljödirektiv har som mål att förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar som kemikalier och näringsämnen samt att uppnå god miljöstatus i marina vatten. EU reglerar även användningen av PFAS genom att införa strängare regler och förbud (bland annat gränsvärden för dricksvatten) för att begränsa användningen och utsläppen av dessa skadliga kemikalier.

Europaparlamentet är det enda folkvalda organet i EU. Där EU-parlamentariker bestämmer om EU-budget och nya lagar tillsammans med ministerrådet. Det är en av de tre demokratiska delarna i EU tillsammans med Kommissionen och ministerrådet. Parlamentet föreslår och godkänner också vilka som blir kommissionärer.
Var femte år väljs 720 ledamöter, inklusive 20 från Sverige, från åtta svenska partier. Parlamentets kärnverksamhet sker i sina specialiserade utskott där de diskuterar lagförslag från EU-kommissionen. För att bilda en politisk grupp måste man ha minst 25 ledamöter från minst en fjärdedel av EU-länderna, och en ledamot kan bara vara med i en grupp åt gången.
Utskottsordförande och andra viktiga positioner fördelas efter partigruppers storlek. Ju större gruppen är, desto fler uppdrag och talartid får de. Innan beslut tas behandlas betänkanden och ändringsförslag från utskott och partigrupper. Även om grupperna samarbetar kan ledamöterna rösta annorlunda än sin grupp.
Ledamöterna i Europaparlamentet arbetar i olika utskott som täcker olika ämnesområden som är relevanta för EU. Det finns totalt 20 utskott som speglar olika politiska inriktningar. När det gäller havet är särskilt miljö-, jordbruks- och fiskeutskotten viktiga, men även budget-, transport- och regionala utvecklingsutskotten påverkar havsfrågor och många andra områden.

Text: Lina Mattsson
Foto: Envato, Tobias Dahlin/DSR

Liknande artiklar

Emma Wiesner är ordinarie ledamot i ENVI, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, suppleant i AGRI-utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, samt suppleant i ITRE-utskottet för industrifrågor, forskning och energi….
Reporter: Peter Löfgren
Grafik: Daniel Hager
Foto: Centerpartiet
Jonas Sjöstedt (v) är politiker, författare och frilansjournalist. Han var partiledare för Vänsterpartiet januari 2012 – oktober 2020. Sjöstedt har suttit i Europaparlamentet 1995–2006 och var riksdagsledamot 2010–2020….
Reporter: Peter Löfgren
Foto: Agnes Stuber
Grafik: Daniel Hager
Isabella Lövin är tredje namn på Miljöpartiets lista. Hon arbetade länge som journalist och blev känd för sin prisbelönta bok Tyst hav (2007).      …
Reporter: Peter Löfgren
Grafik: Daniel Hager
Foto: Miljöpartiet
Rulla till toppen