Strandskydd lättas upp för vattenbruk

23 februari, 2024

Snart kan det bli enklare att starta alg- och musselodlingar i Sverige. Det visar en ny utredning som föreslår att vattenbruk ska kunna kringgå strandskyddet.

– Det är helt rimligt att vattenbruk ges samma förutsättningar som andra areella näringar, men en stor ökning av vattenbruk i kusten skulle kunna få negativ effekt på strandzonen, tillgänglighet och vattenmiljön, säger Sofia Wikström, docent i marinekologi vid Stockholms universitet.

Vattenbruk har pekats ut som en framtidsnäring med potential att producera nyttig och hållbar mat vilket även skulle skapa fler jobb och tillväxt, särskilt i landsbygdsområden. Men det har hittills varit svårt att starta och driva vattenbruk i Sverige. För att göra det enklare har vattenbrukssektorn efterfrågat ändringar i lagstiftningen. Något som nu kan bli möjligt.

– Småskaliga verksamheter på landsbygden måste få förutsättningar att utvecklas, utan att strandskyddets syften äventyras. Utredningens förslag är intressanta, eftersom både vattenbruk och olika former av småskalig förvärvsverksamhet, som exempelvis fisketurism och annan naturturism, kan komma att gynnas, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, i ett pressmeddelande.

I utredningen ”Areella näringar vid vatten” presenterades nämligen att vattenbruk bör undantas från strandskyddet på samma sätt som jordbruk, skogsbruk, fiske och rennäringen idag. Det är främst odlingar med musslor, ostron och andra djurarter som inte matas, samt småskaliga algodlingar som enklare kommer att få tillstånd. Odlingar som ofta lyfts fram som positiva för miljön eftersom de kan bidra till att fånga upp näringsämnen som orsakar övergödning.

– Det finns vetenskapligt stöd för att denna typ av vattenbruk är mer hållbart än många andra produktionssystem. Men det betyder inte att det är helt problemfritt, säger Sofia Wikström.

Musselodlingar har tidigare kritiserats eftersom de kan förvärra havsmiljön lokalt genom de näringsämnen som frisätts från avföring och annat organiskt material som musslorna släpper ifrån sig när de filtrerar föda. Detta kan öka algblomningar och därmed bidra till syrebrist på botten i områden där de odlas. Men hur stor påverkan en musselodling får beror på storlek och var den placeras.

– Det är viktigt att göra en miljöprövning i det enskilda fallet. Det kan vara stor skillnad i påverkan från en mussel- eller fiskodling om den ligger i ett grunt område med begränsat vattenutbyte jämfört med en mer öppen kust och djupare vatten, säger Linda Kumblad, docent i systemekologi vid Stockholms universitet.

Det nya förslaget riskerar dessutom att kompromissa den svenska allemansrätten eftersom fler strandområden skulle låsas till särskilda ändamål. Naturskyddsföreningen har tidigare larmat om att strandskyddet håller på att urholkas. I en granskning av 683 strandskyddsärenden beviljades dispens i 93 procent av fallen.

Men det är inte alla vattenbruksverksamheter som ingår i förslaget. Större fiskodlingar behöver fortsatt ansöka om tillstånd för att undantas strandskyddet. Hobbyodlingar så som marina kolonilotter kommer inte heller att påverkas. För att förslaget inte ska leda till negativa effekter på havsmiljön anser forskarna att de nya vattenbruksmetoderna bör ersätta dagens metoder för exempelvis fiskodling och foderfiske.

– Det kan ge en positiv effekt på havsmiljön om det ersätter sämre alternativ, men det är ju inte säkert att det blir så. Om det blir en expansion av vattenbruk under kommande år tror jag att det är viktigt att följa upp vad effekten blir, säger Sofia Wikström.

Text: Lina Mattsson
Foto: Jocke Höög/DS

Liknande artiklar

På grund av överfiske minskar bestånden av våra mest populära matfiskar både globalt och nationellt. Samtidigt finns det många arter i havet som vi av tradition inte äter, men som har stor potential att tillgodose det växande behovet av mat. På Tjärnö marina laboratorium i Strömstad testas just ett koncept för småskalig och hållbar odling av ny mat från havet. …
Text: Anna Axelsson
Foto: Susanne Liljenström, Anna Axelsson
Utanför södra delen av Kiviks hamn i Skåne ligger Sveriges första ideella marina kolonilott och guppar i vattnet. – Här behöver vi inte vattna, säger Jan Nilsson som är en av drivkrafterna bakom. En kolonilott som varken behöver vattnas eller gödas. Framtidens blå mat…
Reportage: Lena Scherman
Foto: Lena Scherman
Klippning: Alexandre Gobatti Ramos
Alger kan på sikt ersätta sojabönor som en miljövänligare proteingröda. I Bohuslän odlas grönalger i forskningssyfte – och göds med spillvatten från sill- och räkindustrin, rapporterar SVT Nyheter…
Text: TT
Foto: Jonas Lindstedt/TT, Kimmo Hagman
Rulla till toppen