Oenigt om vindkraft - kampen om havet har börjat

03 april, 2023

Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken pekas ut för framtida havsbaserad vindkraft.

En rad myndigheter har försökt hitta lämpliga områden – men olika intressen slåss mot varandra.

53 områden, lokaliserade i Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken, pekas nu ut som lämpliga för havsbaserad vindkraft. Men det finns ett aber, konstaterar Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Naturvårdsintressen och även försvarsintressen är de som täcker stora delar av våra kustområden.

Inte i mål

Så låter det efter att Energimyndigheten tillsammans med åtta andra myndigheter försökt komma överens om lämpliga platser för 120TWh havsbaserad vindkraft, med syfte att försöka påskynda utbyggnaden för att möta ett växande elbehov.

I dagens havsplaner finns utpekade områden som räcker till 20–30 TWh elproduktion per år. Myndigheternas uppdrag har varit att hitta plats till ytterligare 90 TWh till de nya havsplaner som ska tas fram till december 2024. Inte helt lätt, visar det sig.

Arbetet är inte i mål.

Inte så som vi hade hoppats, det vill säga att kunna se om vi kan hitta ett stort antal områden som täcker betinget på 90 TWh, att hitta rena områden där vi kan säga att här kan man ha energiutvinning och prioritera det, säger Robert Andrén.

Sjöfart och fågelliv

Till havs strider många intressen mot varandra.

“En full utbyggnad skulle innebära stora konsekvenser för sjöfarten”, framför Sjöfartsverket å ena sidan på sin hemsida. Naturvårdsverket framhåller å andra sidan fågellivet.

Att hitta de här samexistenslösningarna är inte så lätt, men det finns områden där det sannolikt är möjligt, säger Lena Odeberg, handläggare vid Naturvårdsverket som suttit med i arbetet.

I flera av de 53 områden som nu pekas ut kan det i olika omfattning gå att kombinera vindkraft med fågelliv, fortsätter hon.

Ju grundare och ju närmare kusten desto större problem för fåglar.

När det kommer till att prioritera något intresse framför annat understryker Odeberg att Sverige har internationella konventioner rörande artskydd av exempelvis fåglar att utgår från.

Det har vi att förhålla oss till, så som det ser ut idag.

“Fråga för politiken”

Vem ska få företräde – och hur ska man lyckas nå målet att hitta plats för den vindkraft som behövs?

Energimyndigheten anser att det krävs “prioriteringar och fortsatt arbete för ökad samexistens om den havsbaserade vindkraften ska kunna byggas ut”.

När det är intressekonflikter och man inte kommer överens så kommer ärenden upp på regeringens bord, säger Robert Andrén.

Det här är en fråga för politiken i första hand.

Områden som pekats ut av Energimyndigheten och åtta andra myndigheter som lämpliga platser för 120 TWh havsbaserad vindkraft. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Energimyndigheten har arbetat tillsammans med Svenska kraftnät, Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket, Statens jordbruksverk och Sveriges geologiska undersökning – myndigheter som på något sätt ansvarar för intressen som berör havet.

Anna Karolina Eriksson/TT

Västerhavet: Totalt 11 områden föreslås. Utmaningar: Farleder – 44 procent av de utpekade ytorna överlappar med de säkerhetsavstånd som Sjöfartsverket har beräknat. Yrkesfisket är det andra stora intresset i Västerhavet som är svårt att undvika att påverka. Här finns även naturvärden och försvarsintressen och påverkan på kulturmiljö och friluftsliv som överlappar varandra.

Östersjön: Totalt 24 områden föreslås. Utmaningar: De största utmaningarna handlar om försvarsintressen samt naturvärden. Här finns bland annat en akut hotad tumlarpopulation samt bland annat alfågel som har några av sina viktigaste övervintringsområden i världen söder om Gotland.

Bottniska viken: 18 områden. Intressekonflikterna med natur, yrkesfiske och försvar är generellt lägre. Här går dock vintersjöfart som kan påverkas av eventuell vindkraft. Området gränsar i väster till det riksintresseklassade trafikstråket mellan Östra Kvarken och de finska hamnarna Kemi och Oulu. Framför allt den södra delen av området riskerar det omfattande fågelsträcket över Kvarken av exempelvis känsliga rovfåglar att påverkas.

Källa: Rapporter “Förslag på lämpliga energiutvinningsområden för havsplanerna”.

Text: Anna Karolina Eriksson/TT/Nyhetsbyrån
Foto: Johan Nilsson/TT
Grafik: Johan Hallnäs/TT

Liknande artiklar

Regeringen ger grönt ljus för Vattenfall att anlägga kablar på havsbotten för den stora vindkraftsparken Kriegers flak….
Text: Niklas Svahn/TT
Foto: Johan Nilsson/TT
Ørsted, världens mest hållbara energiföretag, planerar nu världens första försök att stödja korallrev genom att odla koraller på fundament till havsbaserade vindkraftverk. Tillsammans med taiwanesiska partners kommer företaget att testa konceptet i Taiwans tropiska vatten redan i sommar. …
Text: Ørsted A/S, TT
Merparten av Östersjön är fortfarande drabbad av övergödning och bottendöd. Politiken för att rädda havet fungerar inte, enligt en färsk studie. Inget land har genomfört allt de lovat för att minska näringsutsläppen från jordbruket…
Text: TT
Foto: Fredrik Sandberg/TT, Robert Westerberg
Rulla till toppen